Algemene Voorwaarden
Webdesign
SLIM Web Architecture ontwerpt professionele websites voor elk type bedrijf. Of u nu een groothandel bent, of een internationaal opererende B2B of B2C onderneming.
Content Management
Voor nieuwe en bestaande sites kunnen wij een CMS leveren, waarmee het updaten van een website net zo gemakkelijk wordt als het schrijven van een e-mail.
Systeemintegratie
Geen dubbele gegevensinvoer, maar de brongegevens veilig integreren in uw website, of het nu in Oracle, MS Access, Excel of een industry eigen applicatie staat.
Consultancy
Voor advies of een second opinion bij de ontwikkeling van een intranet, extranet, of internet website kunt u ook terecht bij Slimweb. Wij bieden onze expertise aan om uw website te laten aansluiten op uw marketing- en communicatieplannen.
Hosting
Wij verzorgen de hosting voor een breed scala aan klanten. Van bedrijfskritische dedicated webservers tot eenvoudige hostingpakketten.
SMS applicaties
Ook voor het ontwikkelen van SMS applicaties kunt u bij ons terecht. Wij maken SMS games, SMS infoapplicaties, betaling van producten per SMS & SMS virals.
Rich Media Banners
Wij kunnen elk type banner maken: standard, polite, rectangles, expandables, rich media banners etc. in zowel normaal Flash formaat als Eyeblaster of Dart Motif.
Hyves gadgets
Tevens maken wij gadgets (widgets) voor bijvoorbeeld Hyves.
Videoconversie via OVS
Met onze OVS dienst kunt u online videobestanden converteren naar bijvoorbeeld Flash Video.
Interactive CD/DVD
Wij maken standalone standard of richmedia (web-)applicaties op CD of DVD t.b.v. presentaties, informatie, sales of backup.
Algemene Voorwaarden

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van SLIM Web Architecture wordt gesloten.

2. Product/Dienst: de door SLIM Web Architecture te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer:
a. de verhuur of verkoop van (web-)servers
b. de productie (design) van websites
c. de plaatsing (hosting) en verhuur van websites
d. de productie, plaatsing en verhuur of verkoop van programma's, presentaties of scripts
e. de verhuur, registratie of verhuizing van een domein
f. de promotie van een website
g. het leveren van advies
h. een onderhoudscontract ten behoeve van het onderhoud van één of meerdere websites
i. alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van SLIM Web Architecture.

4. Discontinueren: het stopzetten, on hold zetten, op suspend zetten, verwijderen, intrekken, hernoemen, verplaatsen of op andere wijze buitengebruik stellen van het product/dienst of een enkel of meerdere onderdelen hiervan.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met SLIM Web Architecture .

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor SLIM Web Architecture niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege SLIM Web Architecture gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door SLIM Web Architecture schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door SLIM Web Architecture heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3. SLIM Web Architecture is ten alle tijden gemachtigd om een opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door SLIM Web Architecture; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van SLIM Web Architecture.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij:
a. dit uitdrukkelijk anders is vermeld
b. dit door de aard van het product/dienst wordt bepaald of beperkt.
c. dit in algemene normen of gebruiken niet gebruikelijk of wenselijk is
d. dit logischer wijs onmogelijk is

2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. SLIM Web Architecture kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens SLIM Web Architecture niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. SLIM Web Architecture heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft SLIM Web Architecture het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het product/dienst;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met nationale en/of internationale wet- en regelgeving met behulp van het product/dienst;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met EU-richtlijnen met behulp van het product/dienst;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden met behulp van het product/dienst;
- opdrachtgever via het product/dienst of via andere wijze informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of aanstootgevend genoemd kan worden;
- opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zogenaamd adult (18+) materiaal plaatst, verspreidt of op andere manieren exploiteert op, aan, in of met behulp van het product/dienst;

6. Levering en leveringstijd

1.Plaatsing van product/dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigde gegevens, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van SLIM Web Architecture zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag, registratie of verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 1 werkdag tot maximaal enkele weken. Deze levertijd is afhankelijk van derde partijen zoals bv SIDN, DNS.BE en andere registratieinstanties.

4. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, inclusief vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers , alsook tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract.

2. SLIM Web Architecture is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Dataverkeer

Het dataverkeer (traffic) is overeenkomend met de hoeveelheid zoals op de overeenkomst genoemd zijn. Wanneer een product/dienst een hoger verbruik dan overeengekomen vertoont zal de opdrachtgever worden gewaarschuwd door middel van een email van SLIM Web Architecture. De opdrachtgever is verplicht een toeslag te betalen op de extra gebruikte hoeveelheid traffic. Het betreffende tarief van deze toeslag staat vermeld op hetzij de website van opdrachtnemer, in de gebrachte offerte, in de overkomst, op het aankoopsbewijs, of is per email, post of fax voor aangaan van de overeenkomst aan de opdrachtgever te kennen gegeven. Weigert de opdrachtgever de betaling van deze toeslag dan is SLIM Web Architecture gerechtigd, zonder verdere melding, het overhavige product/dienst te verwijderen, stop te zetten of andere wijze te discontinueren, hetzij permanent, hetzij tijdelijk. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

9. Prijzen

1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Het geldende btw-tarief is het op dat moment onderhavige tarief in België.

2. SLIM Web Architecture heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van SLIM Web Architecture .

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen of bancaire kosten. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen hetzij per maand, per jaar, of eenmalig vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt SLIM Web Architecture het recht het product/dienst (tijdelijk) op willekeurige wijze te discontinueren. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

4. SLIM Web Architecture stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

6. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 100,- exclusief BTW. Bij verzuim is SLIM Web Architecture gemachtigd het product/dienst zonder nadere waarschuwing te discontinueren.

7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dient opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan SLIM Web Architecture kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

8. Betaling van de verschuldigde kosten kan indien onderling overeengekomen plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10. Opdrachtgever is in geval van lid 9 in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan SLIM Web Architecture is voldaan.

11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient SLIM Web Architecture het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

12. Facturen dienen uiterlijk 10 werkdagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan, inclusief btw en mogelijke invorderingskosten op de door opdrachtnemer opgegeven bankrekening, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is opgenomen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan op het door SLIM Web Architecture geëxploiteerde product/dienst aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart SLIM Web Architecture ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door SLIM Web Architecture geëxploiteerde product/dienst is en blijft eigendom van SLIM Web Architecture. Bij aankoop van een product/dienst wordt slechts gebruiksrecht en/of verspreidingsrecht door de opdrachtgever aangeschaft of gehuurd. Dit gebruiksrecht is oneindig tenzij:
a. dit uitdrukkelijk anders is vermeld
b. dit door de aard van het product/dienst wordt bepaald of beperkt.
c. dit in algemene normen of gebruiken niet gebruikelijk of wenselijk is
d. logischer wijs onmogelijk is

2. De opdrachtgever heeft echter geen rechten op eventuele sourcecodes van het product/dienst tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


13. Aansprakelijkheid

1. SLIM Web Architecture is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar SLIM Web Architecture weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SLIM Web Architecture kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met SLIM Web Architecture of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SLIM Web Architecture. Wanneer er een storing optreedt waarbij een restore moet plaatsvinden, kan het voorkomen dat data of content mist wegens het tijdverschil tussen backup en restore, of door andere oorzaken zoals het gelockt zijn of corrupt raken van bepaalde bestanden.

1b. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer een onderhoudscontract hebben afgesloten, vallen de restore werkzaamheden genoemd in 13.1 onder dit onderhoudscontract en zullen er geen extra kosten worden berekend voor zover dit het aantal afgenomen uren per periode niet overschrijdt en de storing niet door de opdrachtgever bewust of onbewust is veroorzaakt.

1c. Indien opdrachtgever een bestand, data uit een database of een ander onderdeel van het product/dienst per ongeluk heeft verwijderd cq. gecorrumpeerd en om een restore verzoekt, zullen de kosten hiervoor altijd in rekening worden gebracht.

2. Wanneer het product/dienst door softwarematige of hardwarematige storing niet bereikbaar is valt dit onder overmacht. De eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt is nimmer te verhalen op SLIM Web Architecture. Wel zal SLIM Web Architecture, indien van toepassing, met een compensatie komen.

3. In geval van direct toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SLIM Web Architecture slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SLIM Web Architecture voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

4. Opdrachtgever vrijwaart SLIM Web Architecture voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SLIM Web Architecture .

5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. SLIM Web Architecture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden of bereikbaar zijn van vertrouwelijke of geheime informatie. SLIM Web Architecture is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk opdracht is gegeven, of dit op andere manier schriftelijk is overeengekomen.

6. SLIM Web Architecture is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van alle aspecten cq. onderdelen van het product/dienst zodat deze teruggeplaatst kan worden na een eventuele storing tenzij dit in de overeenkomst anders is aangegeven. SLIM Web Architecture is nimmer aansprakelijk wanneer de opdrachtgever zelf hierin verzuimt en er een storing optreed.

7b. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer een onderhoudscontract of andere overkomst hebben afgesloten waaronder reguliere backup-werkzaamheden vallen, is punt 13.7 niet van toepassing. Er kunnen echter ten allen tijde discrepanties onstaan tussen de laatste toestand van het product/dienst en de laatst beschikbare backup. Opdrachtnemer is hiervoor nimmer verantwoordelijk.

8. Het gebruik van scripting op het product/dienst is toegestaan mits technisch mogelijk en goed geconfigureerd. SLIM Web Architecture is gerechtigd om bij constatering van overlast door scripting zoals een verkeerde configuratie of bij teveel belasting, het product/dienst en/of de betreffende scripting te discontinueren, te verplaatsen of te verwijderen. Wanneer SLIM Web Architecture hierdoor voor extra kosten geplaatst wordt, verhaalt opdrachtnemer deze kosten op de betreffende opdrachtgever.

9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding die SLIM Web Architecture mocht lijden ten gevolge van een direct aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

10. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan SLIM Web Architecture. Indien opdrachtgever dit nalaat, is slechts de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever of opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.

11. Bij chronisch (steeds repeterend) gebleken overmacht cq. wanprestatie is opdrachtgever vrij om ten allen tijde de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en indien mogelijk het product/dienst bij een andere opdrachtnemer onder te brengen.
11b. In het geval van chronische overmacht zullen eventuele kosten die dit voor de opdrachtgever met zich meebrengt niet vergoed worden, maar zullen de kosten die de opdrachtnemer hierdoor lijdt ook niet op de opdrachtgever worden verhaald.
11c. In het geval van chronische wanprestatie zal alleen vervangingsschade worden vergoed d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

1. SLIM Web Architecture heeft het recht het geleverde het product/dienst (tijdelijk) te discontinueren en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SLIM Web Architecture niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SLIM Web Architecture zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SLIM Web Architecture kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de discontinuering bestaan. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door buitengebruikstelling wegens niet nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever.


16. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens SLIM Web Architecture vervalt.

2. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

3. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. SLIM Web Architecture behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SLIM Web Architecture en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Vestigingsplaats opdrachtgever en toepasselijk recht
2a. Indien opdrachtgever in Nederland is gevestigd zal op de overeenkomst uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn en zullen eventuele geschillen uitsluitend bij een bevoegde rechter in Nederland aanhangig gemaakt worden.
2b. Indien opdrachtgever in België is gevestigd zal op de overeenkomst uitsluitend Belgisch recht van toepassing zijn en zullen eventuele geschillen uitsluitend bij een bevoegde rechter in België aanhangig gemaakt worden.
2c. Indien opdrachtgever in een ander land dan Nederland of België is gevestigd zal op de overkomst uitsluitend Belgisch recht van toepassing zijn en zullen eventuele geschillen uitsluitend bij een bevoegde rechter in België aanhangig gemaakt worden.
2d. Indien opdrachtgever handelt namens of in opdracht van een derde, zal niettemin de vestigingsplaats van opdrachtgever het toepasselijk recht zoals omschreven in artikel 18-2a tot en met 18-2c bepalen.